Âsım Tarihi

Ayntablı Mütercim Âsım. İstanbul. 2 cilt. 384+260 Mütercim Âsım Efendi, vakanüvisliğe atanmadan önce Kamus-ı Okyanusu dilimize çevirmiştir. 1807’de vak’anüvis olarak görevlendirilen Âsım, 1791-1806 yılları arasındaki olayları kaleme almıştır. Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları isimli eserinde onun için “bir çok yerlerde basit bir rüznameci seviyesinden gerçek bir tarihçi seviyesine yükselir” şeklinde bahsederek bu eserin önemini belirtmektedir.“Âsım Tarihi” yazısının devamını oku